Posted on

Ett läckage i hemmet gör stor skada

Ett läckage i ditt hem kan göra enorm skada. Tyvärr är du inte ensam utan det är bland de vanligaste skadorna på svenskars hem. Enligt vissa uppgifter är det så många som vart fjärde hus och var tredje källare som någon gång drabbas av något slags läckage. Det kan vara av olika anledningar och antingen så kommer det inifrån eller utifrån. Kommer det inifrån har det vanligtvis inte så mycket med yttre påverkan att göra utan det är något som har gått sönder eller är dåligt installerat. Det kan vara en tvättmaskin som går sönder och sprider vatten över hela badrummet eller så kanske ett rör springer läck. Då är det ganska lätt att se varifrån vattnet kommer och var läckan är men kommer det utifrån så är det svårare.

Ett läckage i ditt hus utifrån kan komma underifrån eller ovanifrån. Ovanifrån så är det ett läckage från taket eller nära taket. Då kan taket ha en läcka på grund av kraftiga vindar under lång tid eller kanske att något har fallit ner och skadat taket. Då behöver du antagligen ta kontakt med en takläggare  för att kunna reparera taket. De är väldigt skickliga och vet vilket slags arbete som måste göras på vilket material och skada. En takläggare är en hantverkare som har specialiserat sig på just tak och vet därför vilka slitningar och påfrestningar ett tak utsätts för. Det första hen gör när det är ett läckage är att lokalisera skadan. Det gör de genom att följa skadorna och hitta hålet.

Kommer läckaget underifrån så är det antagligen ett undermåligt utfört markarbete som är skurken och du behöver göra en omdränering. Eller så har huset ändrat på sig så att dräneringen inte hjälper i samma utsträckning som förr. Är det ett väldigt gammalt hus så kan det vara så att det sjunker ner lite i jorden och då kan förutsättningarna för dräneringen ändras.

När du har en läcka är det viktigt att inte vänta, du ska agera direkt. Ring till en firma som hjälper dig med läckorna och de kommer att komma och installera stora fläktar och fuktbollar för att driva ut fukten ur väggar och tak. Det är oftast en väldigt stor apparat och därför något som bör göras så snart du ser en skada. Då kan du minimera arbetet för att torka upp. Ser du skador invändigt så ring till en certifierad firma direkt.

Posted on

Kremering – Vad vill du göra med askan?

Vid kremering finns flera olika möjligheter gällande var och hur askan ska spridas. Vad tror du att den avlidne hade önskat eller finns testamente som påtalar ett önskemål?

När en person kremeras placeras askan i en urna. Sedan kommer frågan vad som ska hända sedan. Din begravningsbyrå kan detaljerat förklara de olika alternativen och vad det innebär. Har inte den avlidne haft specifika önskemål kan även flera anhöriga ha en åsikt i frågan. Det finns nämligen flera alternativ.

Med urngrav menas att urnan grävs ner i en grav, i likhet med vad som sker med en kista. Eftersom urnan tar betydligt mindre plats än en kista går det generellt att gräva ner urnan i en familjegrav. Fördelen med urngrav är att man får en enskild plats, ofta med gravsten, dit man kan gå för att minnas personen. Däremot innebär det att man måste sköta graven eller betala för denna skötsel.

Urnkammare är inte speciellt vanligt i Sverige men innebär att urnan ställs in i ett gravrum där ett flertal urnor placeras.

Det vanligast är däremot att askan sprids i en minneslund. Istället för att ha en specifik gravplats går man till en fin minneslund för att sakna och minnas personen som avlidit. Fördelen här är att minneslunden alltid sköts av kyrkogårdsförvaltningen och att man därmed alltid kan komma till en fin plats utan att själv behöva ha ansvar för att ta hand om den.

Ett ytterligare alternativ är att askan sprids över vatten eller i ett skogsområde. Kremering sker och urnan lämnas sedan över till de anhöriga som tar med sig den och sprider askan på förutbestämd plats. För att få göra detta krävs tillstånd som utfärdas av Länsstyrelsen. Den begravningsbyrå som har hand om hela begravningsprocessen kan hjälpa till med dessa ansökningar och även svara på frågor kring vad man bör tänka på. Exempelvis är det mycket ovanligt att man får tillstånd för att sprida askan över den egna trädgården. Önskar man däremot sprida över ett öppet vatten är det större chans att önskan godkänns.

Få hjälp av begravningsbyrå

Att väja jordbegravning eller kremering är alltså bara första steget. Väljs kremering kommer frågan kring hur askan ska hanteras. De som jobbar på en begravningsbyrå är vana med att de anhöriga har många frågor och funderingar kring olika begravningsformer. Det viktiga är att man vågar fråga och utforma begravningen på ett sätt som uppskattas av de anhöriga.

Posted on

Olika begravningsvägar

Askgravlund

Askgravlund brukar jämföras med en ”personlig” minneslund. En fundamental skillnad mot minneslund är däremot att askan gravsätts. Detta till skillnad mot minneslunden där askan sprids. Det kan därmed upplevas mer personligt och tydligt. Efter gravsättning sätts en mindre skylt upp med den avlidnes namn. Detta i likhet med hur en gravsten tydligt visar vem som är begravd.

Jordbegravning

Jordbegravning är den begravningsform som många förknippar med en ”klassik” begravning. Idag finns det däremot betydligt fler alternativ hos den begravningsbyrå som anlitas för uppdraget.

Denna begravning innebär att kistan läggs ner i graven direkt efter att ceremonin genomförts. En ceremoni som ofta hålls i ett kapell på kyrkogården men lika gärna kan hållas i en lokal i någonstans i samma stad. Var den kan hållas beror framförallt på tillgänglighet då den begravningsbyrå som transporterar kistan måste enkelt kunna få in kistan i den lokal som önskas.

Det som framförallt skiljer de olika jordbegravningarna är om den ska vara religiös eller inte. Vid religiös begravning kommer prästen att genomföra religiösa inslag och även prata om begravningen ur ett kristet perspektiv. Även detta är något man alltså bör ta upp med sin begravningsbyrå i Stockholm så man inte blir överraskad på begravningsdagen.

En större nationell begravningsbyrå anger att enbart 20 – 30 % idag väljer jordbegravning. Kremering är dominerande och ökar även mest.

Kremering

Kremering är, som nämnts, den vanligaste begravningsformen. Kroppen bränns i detta fall till aska i ett krematorium och hälls därefter i den urna som de anhöriga valt hos sin begravningsbyrå. En fördel är att själva kremeringen antingen kan ske före ceremonin, eller efter. Man kan även bli mer flexibel gällande var ceremonin kan hållas då det är betydligt lättare att hantera en urna än en kista.

Själva kremeringen måste ske inom 30 dagar men självklart kan ceremonin hållas vid ett senare skede.

Sprida askan

Har den avlidne en stark koppling till havet eller en plats i naturen? Då kan askspridning vara passande. Det är däremot inte lika enkelt som många tror. Det krävs nämligen att man har ett specifikt tillstånd från Länsstyrelsen om detta önskas. En blankett behöver därmed fyllas vilket din begravningsbyrå kan hjälpa till med.

Vid ett positivt svar hämtas urnan från krematoriet varpå du förväntas åka till den anmälda platsen för att sprida askan. Ska det ske i vattnet brukar sjösättningsurna istället rekommenderas. Då kommer askan att verkligen sjunka ner i vattnet och inte bara blåsa bort i vinden.

Tala om i förväg – Vita arkivet

När anhöriga kommer till vald begravningsbyrå är det många frågor att ta ställning till. Ska de välja kremering eller jordfästning? Eller kanske sprida askan. Det är lätt att säga att ”det spelar ingen roll” men för de anhöriga är det knappast någon hjälp. Då är det betydligt tryggare att ha den avlidnes sista vilja att luta sig mot. Det är en av orsakerna till att man bör skriva upp i sitt testamente eller i det ”Vita arkivet” hur man vill ha sin begravning. Det är även vanligt man kan lämna dessa önskemål till den begravningsbyrå som förväntas ta hand om uppdraget när det blir aktuellt.

 

Posted on

Finansieringsvägar för företag

Factoring, kontokredit eller ett företagslån? Vilken finansieringsväg som passar bäst beror till stor del på hur stor summa som behöver lånas men även under hur lång tid som pengarna behövs.

Factoring – Skapar bättre likviditet

Factoring innebär främst att bättre likviditet skapas. Därmed får företaget tillgång till kapital som man annars hade fått vänta någon eller några månader på. En del företag och myndigheter kräver exempelvis 90 dagars betalningstid. Det arbete som utförts i februari kommer därmed betalas i maj. För att slippa ligga ute med summor för material och löner under denna tid kan factoring användas. Därmed betalas fakturan på några dagar från att den skickats till factoringbolaget.

Factoring ”frigör” därmed kapital från kundfordringar. Det kan därmed bli ett kortsiktigt sätt att få likvida medel.

Kontokredit – Används när likviditeten är låg

Kontokredit är en kreditform som är kopplad till ett bankkonto. När det är slut på bankkontot och en betalning försöker genomföras kommer krediten att automatiskt tillföra kapital. På detta sätt finns tillgång till kapital fram till att kunder betalar fakturor och det därmed kommer in pengar på kontot igen.

Kontokredit är mycket vanligt hos företag för att därmed kompensera likviditetsproblem fram till att fakturor blivit betalda.

Företagslån – Vid större investeringar

Är det en större investering som ska köpas in så som bil, maskiner eller byggnader är företagslån nästan uteslutande det bästa alternativet. Orsaken är att företagslånet kan läggas upp på så många år att kostnaden per månad blir låg. Dessutom är företagslån, i de fall som företaget kan påvisa god säkerhet, det billigaste alternativet på lång sikt. Detta med räntor på några få procentenheter.

För småföretagare som inte kan erbjuda banken någon säkerhet är däremot räntorna och avgifterna betydligt högre. Generellt sätts räntan utifrån risknivån vilket betyder att bankerna erbjuder individuell ränta efter genomförd kreditbedömning.

Crowdfunding – Låt alla vara med och finansiera

Crowdfunding är en finansieringsform som vuxit kraftigt bara under de senaste åren. Ett flertal portaler som presenterar projekt inom crowdfunding har vuxit upp där privatpersoner kan välja var man investera sina pengar.

I korthet innebär det att privatpersoner (och delvis företag) väljer att bidra med en mindre summa till ett projekt eller en affärsidé. De kan sedan få olika förmåner som tack för sin investering. Det kan i vissa fall vara aktier men kan lika gärna vara produkter från företaget eller sponsringsmöjligheter.

Det är framförallt småföretag och ibland organisationer som använder sig av crowdfunding. Det är däremot mycket sällan man ser storföretagen samla in pengar denna väg. De gör istället aktieemissioner eller tecknar större företagslån.

Almi Företagspartner

Almi är en statlig aktör som erbjuder företag både rådgivning, lånemöjligheter samt riskkapital. Deras uppdrag är att främja företagandet i landet genom olika finansieringslösningar. Samtidigt ska Almi vara ”marknadskompletterande” vilket betyder att de inte får konkurrera med privata aktörer så som banker och kreditbolag. Detta sker genom att de erbjuder andra slags finansieringar samt kan erbjuda lån även till helt nystartade företag.

Vilket behov av finansiering finns? Hur stor investering ska ske? Hur fort kan pengarna återbetalas? Det är frågor som tydligt avgör vilken finansieringsform som ska väljas.

Posted on

Olika tjänster hos en webbyrå

Har du ett företag är det en stor fördel att synas och vara tillgänglig på internet. Har du inte själv kunskapen att bygga en hemsida och marknadsföra dig är det en god idé att anlita en webbyrå. Olika byråer erbjuder naturligtvis varierande tjänster, precis som de flesta företag, men generellt ägnar dom sig åt webbutveckling och marknadsföring av olika slag.

Grafisk design

Företagets ansikte utåt kommer tack vare grafisk design av en webbyrå. Det kan handla om en logotyp, som är minst lika viktig som företagsnamnet, och andra nödvändiga företagspresentationer.

Har man inte själv någon bra ide för hur företagets logga skulle kunna se ut eller utvecklas kan man få experthjälp att ta fram en logotyp som tydligt representerar företaget, som lätt känns igen och som dessutom är tidlös.

 

Webbutveckling

Utveckling och design av en hemsida är otroligt viktig om man vill att besökarna ska stanna kvar på sidan och inte gå direkt vidare till nästa. Utformningen av https://stockholmswebbyrå.se och tillgängligheten är A och O och behöver anpassas efter verksamheten, kunderna och sidans syfte. Med hjälp av en webbyrå kan man skapa en hemsida från grunden så att den blir speciellt framtagen efter behov och önskemål.

 

Marknadsföring
För ett företag är marknadsföringen en av dom viktigaste grundstenarna för ett lönsamt resultat och det finns många sätt att göra reklam för sig. Ett enkelt sätt att nå ut till många mottagare är att marknadsföra sig digitalt, vilket en webbyrå är specialister på. Du får hjälp att analysera fram vilken som är den bästa metoden för ditt företag. Kanske vore det bra med nyhetsbrev eller så är sociala medier det rätta forumet för dig.

Övriga tjänster

Det finns även en mängd andra tjänster att tillgå för den som anlitar en webbyrå. Kanske vill du göra din redan befintliga sida till en E-handel där dina kunder och besökare på ett enkelt och smidigt sätt kan köpa dina produkter. Säljer du tjänster kan ett bokningssystem uppföras på sidan för onlinebokning som underlättar både för dig och dina kunder. Internet för oändligt med möjligheter och lösningar med sig för alla typer av företagare och det är viktigt att man har en bra och funktionell hemsida.

Man kan behöva gå igenom några olika byråer innan man hittar den som matchar ens behov av tjänster eftersom alla är olika men det brukar däremot aldrig vara något problem att få tag på det man efterfrågar. Att anlita en webbyrå kan vara en bra investering i företaget då en webbplats med tydlighet och struktur kan leda till ökad lönsamhet och igenkänning.

Posted on

I valet av din fastighetsförvaltning

Då man ska välja vem som ska sköta sin fastighetsförvaltning är det bra om man har en del underlag med sig för att man ska bli så nöjd som möjligt. Här ska vi prata lite om hur man kan tänka i det här valet och vad man kan välja på inom sin fastighetsförvaltning.

Att lämna över den ekonomiska biten helt och hållet är riskabelt då de som sköter din fastighetsförvaltning inte kanske har samma mål och sikten som du har så på den fronten vill man alltid vara med på ett hörn och övervaka så att det följer de planer som du har i åtanke.

Bolag inom fastigheter är inte som de var förr kan man säga med stora ord. Förr så sköttes allt från samma aktör och det var mer personligt. Idag är det med som i bilbranschen. Man tillverkar bilen och och skruvar ihop delarna på helt olika håll. Alltså att det är två olika aktörer som äger och sköter fastigheten. Man har gjort stora undersökningar som de alla visar att man fakiskt gör rätt i att inte som fastighetsägare hålla i sin fastighetsförvaltning själv.

Då det kommer till den tekniska biten inom fastighetsförvaltning om man sköter den själv så är kostnaderna för detta ungefär 30% högre vilket är extrema summor. Det är bara för att man inte har samma effektivisering som ett företag inom fastighetsförvaltning – fasticon.se har.

Dock så måste man vara noga med att den fastighetsförvaltning man väljer att anlita är bra, för bara för att det är billigare är inte lika med att det är bra. Det är ofta som fastighetsägare råkar ut för att den fastighetsförvaltning man har valt sätter låga priser i sina offerter för att sedan fakturera stora kostnader som man inte väntade sig på tillägg. Detta är för att det är en ganska så stor konkurrens inom fastighetsförvaltning så de måste locka med låga priser. Det verkar som att det är en trend inom dålig fastighetsförvaltning att man inte gör underhållet ordentligt för då kan man alltid tjäna lite extra senare för reparationen av dessa ting.

Ett exempel på en sådan grej inom fastighetsförvaltning Stockholm som vissa företag kan göra är att man struntar i att smörja olika system som till exempel en dörrstängare. När den väl går sönder sen och måste bytas så blir kostnaderna för detta underhåll mycket större än om den hade smörjts från början. Sådana saker som att smörja dörrstängare och liknande är alltid något som ingår i avtalet parterna emellan inom fastighetsförvaltning, därför fuskar vissa förvaltare med dessa saker.

Så innan man verkligen har valt sin aktör inom fastighetsförvaltning i Stockholm så se till att det är en seriös sådan där du kommer att bli nöjd. Kolla om du kan få referenser och besök ett område där förvaltaren verkar och titta på kvalitén på dessa fastigheter, om du känner dig nöjd där så kommer du förmodligen bli nöjd själv.

Posted on

Hur väljer man bra tryckerier?

När man behöver en tjänst från tryckerier så vill man inte bara gå till vilka som helst. Ofta kan det handla om ganska mycket pengar om man ska trycka många föremål och det sista man vill är att slösa material och få trycka om. Kanske till och med leta bland andra tryckerier för att hitta ett annat? Här går vi igenom vad man ska tänka på när man väljer bland tryckerier.

 Kvalité

Nej, alla tryckerier har inte god kvalité på varken sina produkter eller tjänster. Har de tryckerier du besökt det du verkligen söker efter? Många tryckerier framställer sig som väldigt professionella men det är inte alltid sanningen. De tryckerier du besöker ska vara lyhörda mot dina behov och förstå vad det är du är ute efter.

 Tid

Hur snabba är de tryckerier du varit på? Be om att få en dead-line då dom ska vara färdiga. Tryckerier ska kunna jobba enligt dead-lines och veta hur lång tid projektet kommer att ta. Ofta är det ett högt tempo på tryckerier då det är mycket som ska tryckas och man vill bli klar så fort som möjligt men det ska självklart inte äventyra kvalitén.

 Rykte

Det är viktigt att undersöka de olika tryckerier du varit på hur deras rykte är. Mun till mun reklam är alltid bäst och gå gärna på rekommendationer du fått från människor du känner väl. Be gärna också att få titta på material för ett tryckeri – inknart som de gjort om det finns möjlighet. På bloggar, sociala medier och hemsidor finns ofta rekommendationer och betyg, dock kan man inte alltid veta om de stämmer men det är ändå alltid bra att läsa igenom dom.

 Olika val och lösningar

För tryckerier finns det alltid olika sätt att lösa samma saker på. Bra tecken på bra tryckerier är när dom kommer med olika val och olika lösningar. Speciellt om det innebär att det blir billigare för dig som kund, det visar på att de bryr sig om dig.

Hur tryckerier är i sitt bemötande av sina kunde kan avgöra allt. Det visar på hur serviceinriktade dom är och hur mycket dom ser dig som kund. Kolla även hur tillmötesgående dom är i dina problem och förfrågningar. Kan dom hantera om du frågar efter en snabb massleverand? Hur snabbt anpassar dom sig efter det du frågar? Ska du ha ett långt samarbete med dessa tryckerier så är det viktigt att dom ser dig som en god kund och löser de saker du frågar efter.

 Kommunikation

Detta är det viktigaste av allt. Att ha en god kommunikation och att ni förstår varandra kommer göra att erat samarbete om ni är ett företag kan bli livslångt. Finns där en dålig kommunikation brukar man märka det ganska snart och man kan vända i dörren. Ser dom dig så märks det också på resultatet i de trycka produkterna.

Posted on

Vad gör egentligen en webbyrå?

Exakt vilka tjänster en webbyrå erbjuder varierar naturligtvis en del. Precis som en VVS-montör även kan erbjuda rörinspektioner, kan en webbyrå även erbjuda tilläggstjänster som få andra konkurrenter gör. Samtidigt finns det givetvis verksamhet som de har gemensamt. Ofta erbjuder man allt det som krävs för att skapa en hemsida åt sina kunder.

Vad som krävs för att starta en webbplats åt en kund varierar mycket, beroende på kundens behov. Om det till exempel är en fotograf som huvudsakligen ska visa upp sitt portfolio och marknadsföra sig själv den vägen, är det relativt sett ganska lite arbete som krävs. Mer arbete kan till exempel krävas när stora företag behöver egna interna system, webshoppar och liknande.

En stor webbyrå kan erbjuda allt det som krävs för att få en sådan hemsida att fungera enligt kundens (rimliga) önskemål. Om man inte har kompetensen för ett visst system internt, är det inte ovanligt att man anlitar konsulter för specifika delar av ett projekt. Med det sagt är det inte ovanligt med nischade webbyråer, som kanske främst har kompetens i att koda och konfigurera hemsidor.

Att anlita en webbyrå

Som när man anlitar vilken tjänst som helst kan det löna sig att kontakta flera olika webbyråer för att få offerter. Offerterna kan sedan jämföras för att se vilken firma man tror kommer göra jobbet bäst. Dock är det viktigt att känna till att det faktiskt är ganska svårt att lämna exakta offerter för en webbyrå med sökmotoroptimering. Alltför ofta stämmer prisuppgiften ganska dåligt överens med vad det slutliga priset faktiskt hamnar på.

En mer sannolik prisuppskattning kan man vänta sig när såväl skisser som wireframes har tagits fram. För ett stort projekt kan det vara värt kostnaden att först be om skisser för ett fast pris, som en egen del i uppdraget. Därefter kan du få en prisuppgift du kan lita mer på, och kan då välja om du vill fortsätta samarbetet eller inte.

Webbyrå eller göra jobbet själv?

För den som vill ha en hemsida är det inte alltid lämpligast att anlita en webbyrå för att göra det. Är man någorlunda tekniskt bevandrad och kan avsätta tid och energi för att lära sig grunderna, går det idag ganska snabbt att göra en snygg och enkel hemsida. Men när det krävs något mer avancerat – då kan det vara läge att anlita hjälp. I en del fall kan man dock göra det själv.

Posted on

Att välja det bästa T-shirt materialet på ditt tryckeri

När du går till ditt tryckeri har du antingen med dit material på T-shirtar eller så finns det ofta olika att välja på hos ditt tryckeri. Att välja rätt kan vara en avgörande faktor för hur det kommer att hålla beroende på ändamål och i relation till materialet. Sen om du som tryckeri väljer fel material eller trycker på ett material som kunden har med sig som inte kommer att bli bra kan förstöra erat ryckte. Man vill ju göra allt för att kunden ska bli så nöjd som möjligt och de flesta kunder tar gärna emot tips hur de ska göra. Här ska vi gå igenom positivt och negativt med de olika material som finns.

Bomull
Bomull är i största allmänhet det vanligaste materialet som finns på kläder idag och de som används mest till att göra T-shirts. Det är absolut användbart till både träning, vardag och finare tillställningar för ett tryckeri. Det är ett billigt material som är skönt att ha på sig och det andas. De flesta tryckeri som ägnar sig åt klädtryck har massor av olika modeller at välja bland. Dock! Vissa bomullskläder krymper en del efter den första varma tvätten. Här nedan är en lista på de olika typerna av bomull.

 

  • Ekologisk bomull – Ekologisk bomull blir vanligare och vanligare och detta kan du välja att lämna in till ditt tryckeri för tryck om det är så till exempel ditt företag eller så satsar på miljön, då är detta passande för er. Tyvärr är det lite dyrare men det är hållbart.
  • Kammad bomull – Den här typen av bomull brukar man rekommendera på tryckeri om du vill ha bomull som är extra mjukt och skönt. I processen har man rakat till fibrerna och tagit bort korta bomullsstrån, detta är lite mer kostsamt än vanlig bomull.
  • Pima bomull – Ett hållbart och bekvämt material som är av den högsta kvalitén av bomull du kan få tag på. Tack vare de långa bomullsfibrerna så töjer inte materialet ut sig lätt eller bleknar. Detta skulle ett tryckeri rekommendera dig som är ute efter riktig kvalité under lång tid framöver.

 Polyester
Detta är ett bra material och rekommenderas av tryckeri då du vill ha ett material som inte skrynklar sig, det torkar fort och det andas. Det håller formen länge och bra även efter många tvättar. Därför är detta material bra att lämna in på tryckeri för ditt tryck om du tränar eller jobbar hårt. Det är också resistent mot mögel. Det som är negativt med polyester är att det inte är jätte bekvämt under en lång stund då så som bomull.

 Linne
Detta material skulle ett tryckeri rekommendera för sommarbruk. Linne är ett lätt material som torkar ut fort. Dock är det inte många T-shirtar som görs i Linne och därför hittar du ofta inte det på ett tryckeri. Det blir också lätt skrynkligt.

 Konstsilke
Konstsilke är gjort av olika material så som olika växter, träd och bomull. Det är lättviktigt och har en mjuk känsla. Detta matrerial skulle ett tryckeri rekommendera dig för aktiviteter för utomhus då det påminner om polyester. Det skrynklar sig lätt och är inte särskilt hållbart.

 Polyester/bomull mix
Detta material är populärt och högst troligt att du hittar det hos ditt tryckeri. Man brukar blanda 50/50 men ibland 65/35. Det är ett material som andas och kan användas till de flesta olika tillställningar och till vardags. Var försiktig vid strykning då det tål värme dåligt.

Posted on

Utbildningen till takläggare

Utbilda dig till takläggare

Arbete som takläggare innebär oftast att man jobbar utomhus och på hög höjd. Det är inte ovanligt att man jobbar självständigt men att man alltid ingår i arbetslag på en byggarbetsplats.

En stor del av arbetet som takläggare består av det man kallar för underarbete – med det menar man att man gör en del arbeten med isolering, man lägger pappskivor och även läggning av takpannor.

Efter avslutad utbildning hos t ex Movant så kan du också arbeta med snickeriarbeten inomhus och det är ju inte dumt eftersom det stärker din bredd och gör dig mycket mer attraktiv och tillgänglig på arbetsmarknaden – du blir även tillgänglig för arbete vintertid eftersom du kan snickeriarbeten också.

Utbildningen till takläggare ger dig kunskaper inom husbyggnation, uppregling, listning, montering av inredning, gipssättning av väggar, fasadarbeten, ställningsbyggnad och jobbprojektering. Bland annat.

Utöver de praktiska elementen i utbildningen som nämnts ovan så får du även kunskaper inom företagande och datahantering – detta får du genom att du i utbildningen får möjlighet att starta ett eget företag!

Eftersom yrket takläggare är ett praktiskt yrke så är en del av utbildningen förlagd hos ett företag inom takläggning. Hur mycket det är beror till viss del på företaget, behov och även på dig. Grundtanken är dock att minst 20 procent av hela utbildningen ska vara förlagd hos ett företag för praktiskt utbildning.

Om utbildningen

Du behöver ha genomförd grundskola för att kvala in till utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till ersättning från CSN.

Utbildningsstart för dem olika orterna som erbjuder den här utbildningen varierar så ta kontakt med din konsulent, vägledningscentrum eller antagningsenhet för att få mer information om hur du kan söka den här utbildningen.

Hur ser framtiden ut för takläggare och takmontörer?

En fördel med praktiska utbildningar idag är att ju mer teknik vi får in i samhället desto större behov kommer finnas av personer som har utbildning för att utföra det ”hårda jobbet”. En utbildning som takläggare eller takmontör kommer ge dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Bristen på utbildat yrkesfolk kommer öka ganska rejält de kommande åren. När du är färdigutbildad som takmontör kan du ta ett stabilt kliv rakt ut på arbetsmarknaden.

Du börjar din yrkeskarriär (efter utbildningen) med en lärlingsperiod där du har lärlingslön. Det som är bra här är att den praktik du har haft under utbildningen räkans in i tiden för din lärlingsperiod.

Lärlingsperioden är ungefär 2,5 är efter att du avslutat din utbildning.

För att du ska få ditt yrkesbevis som takmontör, takläggare så krävs 3,300 timmar med praktiskt arbete och där räknas alltså dina timmar från utbildningen in.